Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.14356/2277
Title: पाँच वर्षभित्र सवै नेपालीलाई निःशुल्क उपचार दिने तयारी गर्दै छौं
Other Titles: We are preparing to provide free treatment to all Nepalis within five years
Authors: Basent, Mohanbahadur
Issue Date: 27-Jul-2023
Publisher: Gorkhapatra Danik
Keywords: Free treatment
Nepali
Abstract: स्वास्थ्य तथा जनसबख्् यामन्त्री माहे नबहादरु बस्नते स्वास्थ्य क्षत्रे सधु ार गर्न लागिरहनभु एको छ । विपन्न बिरामीलाई अनिवार्य १० प्िर तशत शøया र उपचारमा छटु दिलाउन सफल हनु भु एको छ । कन्े दी्र य सरकार मातहत रहके ा १६ सरकारी अस्पतालबाट तीन हजार ५२३ शøया विपन्न तथा आथिर्क अवस्था कमजारे भएका बिरामीलाई छटु य् ाएर निःशल्ु क गरिएको छ । वीर अस्पतालमा विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि अत्याधुि नक क्याबिनको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको खचर्म ा उपचारका लागि विदशे जाने विशिष्ट व्यक्तिको स्वदशे मै उपचार व्यवस्था मिलाउन विशिष्टतथाअतिविशिष्टउपचारविशष्ोज्ञसमितिगठनगरिएकोछ।उक्तसमितिकोसिफारिसमा मात्र विशिष्ट व्यक्ति विदशे जान पाउने छन् । मन्त्री आफँै अस्पताल र फामर्से ी अनगु मनको क्षत्रे मा विm्रयाशीलहनुहुन्ुछ।यहीसन्दभर्मास्वास्थ्यमन्त्रीबस्नतेसगँ गारेखापत्रकालागिसराजे ढबुग्लेले गनर्भु एको करु ाकानीको सम्पादित अशं ः
Description: Interview
URI: https://hdl.handle.net/20.500.14356/2277
Appears in Collections:Health News

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2023-07-27-12-05-54-gopa-pdf-11-5.pdfDownload.172.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.